Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,361-4,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006172
Mã NSX: RT0402FRD074K22L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006173
Mã NSX: RT0402FRD074K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006174
Mã NSX: RT0402FRD074K42L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006175
Mã NSX: RT0402FRD074K48L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006176
Mã NSX: RT0402FRD074K53L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006177
Mã NSX: RT0402FRD074K64L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006178
Mã NSX: RT0402FRD074K75L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006179
Mã NSX: RT0402FRD07510RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006180
Mã NSX: RT0402FRD07511RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 51.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006181
Mã NSX: RT0402FRD0751K1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006182
Mã NSX: RT0402FRD0751KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006183
Mã NSX: RT0402FRD0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006184
Mã NSX: RT0402FRD0751RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006185
Mã NSX: RT0402FRD07523RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006186
Mã NSX: RT0402FRD0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 52.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006187
Mã NSX: RT0402FRD0752R3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006188
Mã NSX: RT0402FRD07536RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006189
Mã NSX: RT0402FRD0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 53.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006190
Mã NSX: RT0402FRD0753R6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006191
Mã NSX: RT0402FRD07549RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374