Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,121-44,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050204
Mã NSX: AC1206FR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051197
Mã NSX: RT1206FRE07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050205
Mã NSX: AC1206FR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051198
Mã NSX: RT1206FRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050206
Mã NSX: RC1206JR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051199
Mã NSX: RT1206FRE0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050207
Mã NSX: AC1206FR-0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051200
Mã NSX: RT1206FRE07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050208
Mã NSX: AC1206FR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051201
Mã NSX: RT1206FRE0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050209
Mã NSX: RC1206FR-074M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051202
Mã NSX: RT1206FRE072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050210
Mã NSX: RC1206FR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051203
Mã NSX: RT1206FRE072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050211
Mã NSX: RC1206FR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051204
Mã NSX: RT1206FRE072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050212
Mã NSX: AC1206FR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051205
Mã NSX: RT1206FRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050213
Mã NSX: RC1206FR-073M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051206
Mã NSX: RT1206FRE072K26L

Số lượng / Giá