Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,401-4,420 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006212
Mã NSX: RT0402FRD07604RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 60.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006213
Mã NSX: RT0402FRD0760R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 619 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006214
Mã NSX: RT0402FRD07619RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 61.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006215
Mã NSX: RT0402FRD0761R9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006216
Mã NSX: RT0402FRD07620RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006217
Mã NSX: RT0402FRD0762KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 62 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006218
Mã NSX: RT0402FRD0762RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 634 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006219
Mã NSX: RT0402FRD07634RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006220
Mã NSX: RT0402FRD0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 63.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006221
Mã NSX: RT0402FRD0763R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 649 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006222
Mã NSX: RT0402FRD07649RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006223
Mã NSX: RT0402FRD0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 64.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006224
Mã NSX: RT0402FRD0764R9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 665 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006225
Mã NSX: RT0402FRD07665RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 66.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006226
Mã NSX: RT0402FRD0766R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006227
Mã NSX: RT0402FRD07680RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 681 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006228
Mã NSX: RT0402FRD07681RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006229
Mã NSX: RT0402FRD0768K1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 68.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006230
Mã NSX: RT0402FRD0768R1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006231
Mã NSX: RT0402FRD0768RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374