Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,421-4,440 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006232
Mã NSX: RT0402FRD07698RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006233
Mã NSX: RT0402FRD0769R8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006234
Mã NSX: RT0402FRD076K19L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006235
Mã NSX: RT0402FRD076K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006236
Mã NSX: RT0402FRD076K34L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006237
Mã NSX: RT0402FRD076K49L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006238
Mã NSX: RT0402FRD076K65L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006239
Mã NSX: RT0402FRD076K81L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006240
Mã NSX: RT0402FRD076K8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006241
Mã NSX: RT0402FRD07715RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006242
Mã NSX: RT0402FRD0771R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006243
Mã NSX: RT0402FRD07732RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006244
Mã NSX: RT0402FRD0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006245
Mã NSX: RT0402FRD0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006246
Mã NSX: RT0402FRD07750RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006247
Mã NSX: RT0402FRD0775RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006248
Mã NSX: RT0402FRD07768RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 76.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006249
Mã NSX: RT0402FRD0776R8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006250
Mã NSX: RT0402FRD07787RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 78.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006251
Mã NSX: RT0402FRD0778K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374