Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,441-44,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050364
Mã NSX: PE1206FRF070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051357
Mã NSX: RT1206FRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050365
Mã NSX: PE1206FRF070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051358
Mã NSX: RT1206FRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050366
Mã NSX: PE1206FRF070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051359
Mã NSX: RT1206FRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050367
Mã NSX: PE1206FRF070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051360
Mã NSX: RT1206FRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050368
Mã NSX: PE1206FRM070R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051361
Mã NSX: RT1206FRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050369
Mã NSX: PE1206FRM070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051362
Mã NSX: RT1206FRE07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050370
Mã NSX: PE1206FRM070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051363
Mã NSX: RT1206FRE0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050371
Mã NSX: PE1206JRF070R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051364
Mã NSX: RT1206FRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050372
Mã NSX: RT1206BRE0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051365
Mã NSX: RT1206FRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050373
Mã NSX: PE1206FRF7W0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051366
Mã NSX: RT1206FRE07560RL

Số lượng / Giá