Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,441-4,460 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 78.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006252
Mã NSX: RT0402FRD0778R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006253
Mã NSX: RT0402FRD077K15L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 7.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006254
Mã NSX: RT0402FRD077K32L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006255
Mã NSX: RT0402FRD077K68L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 7.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006256
Mã NSX: RT0402FRD077K87L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006257
Mã NSX: RT0402FRD07806RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 80.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006258
Mã NSX: RT0402FRD0780R6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 825 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006259
Mã NSX: RT0402FRD07825RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 82.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006260
Mã NSX: RT0402FRD0782R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006261
Mã NSX: RT0402FRD0782RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 845 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006262
Mã NSX: RT0402FRD07845RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 84.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006263
Mã NSX: RT0402FRD0784K5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 84.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006264
Mã NSX: RT0402FRD0784R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006265
Mã NSX: RT0402FRD07866RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 86.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006266
Mã NSX: RT0402FRD0786K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 86.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006267
Mã NSX: RT0402FRD0786R6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 887 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006268
Mã NSX: RT0402FRD07887RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 88.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006269
Mã NSX: RT0402FRD0788R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 8.25 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006270
Mã NSX: RT0402FRD078K25L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006271
Mã NSX: RT0402FRD078K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374