Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,621-44,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 43 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050454
Mã NSX: AF1206JR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051447
Mã NSX: RT1206FRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050455
Mã NSX: AF1206JR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051448
Mã NSX: RT1206FRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050456
Mã NSX: AF1206JR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051449
Mã NSX: RT1206FRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050457
Mã NSX: AF1206JR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051450
Mã NSX: RT1206FRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050458
Mã NSX: AF1206JR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051451
Mã NSX: RT1206FRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050459
Mã NSX: AF1206JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051452
Mã NSX: RT1206FRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050460
Mã NSX: AF1206JR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051453
Mã NSX: RT1206FRE0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050461
Mã NSX: AF1206JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051454
Mã NSX: RT1206FRE0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050462
Mã NSX: AF1206JR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051455
Mã NSX: RT1206FRE07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050463
Mã NSX: AF1206JR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051456
Mã NSX: RT1206FRE0784K5L

Số lượng / Giá