Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,821-44,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051547
Mã NSX: AF1206FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050554
Mã NSX: RT1206FRD0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051548
Mã NSX: AF1206FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050555
Mã NSX: RT1206FRD0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051549
Mã NSX: AF1206FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050556
Mã NSX: RT1206FRD07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051550
Mã NSX: AF1206FR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050557
Mã NSX: RT1206FRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051551
Mã NSX: AF1206FR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050558
Mã NSX: RT1206FRD07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051552
Mã NSX: AF1206FR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050559
Mã NSX: RT1206FRD07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051553
Mã NSX: AF1206FR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050560
Mã NSX: RT1206FRD07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051554
Mã NSX: AF1206FR-073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050561
Mã NSX: RT1206FRD07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051555
Mã NSX: AF1206FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050562
Mã NSX: RT1206FRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051556
Mã NSX: AF1206FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050563
Mã NSX: RT1206FRD0711K5L

Số lượng / Giá