Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,001-45,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050644
Mã NSX: RT1206FRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051637
Mã NSX: RT1206FRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050645
Mã NSX: RT1206FRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051638
Mã NSX: RT1206FRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050646
Mã NSX: RT1206FRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051639
Mã NSX: RT1206FRD07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050647
Mã NSX: RT1206FRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051640
Mã NSX: RT1206FRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050648
Mã NSX: RT1206FRD071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051641
Mã NSX: RT1206FRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050649
Mã NSX: RT1206FRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051642
Mã NSX: RT1206FRD0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050650
Mã NSX: RT1206FRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051643
Mã NSX: RT1206FRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050651
Mã NSX: RT1206FRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051644
Mã NSX: RT1206FRD07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050652
Mã NSX: RT1206FRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051645
Mã NSX: RT1206FRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050653
Mã NSX: RT1206FRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051646
Mã NSX: RT1206FRD07249RL

Số lượng / Giá