Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,341-45,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051823
Mã NSX: AA1206FR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050798
Mã NSX: RT1206FRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051824
Mã NSX: AA1206FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051825
Mã NSX: AA1206FR-07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050799
Mã NSX: RT1206FRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051826
Mã NSX: AA1206FR-07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051827
Mã NSX: AA1206FR-07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050800
Mã NSX: RT1206FRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051828
Mã NSX: AA1206FR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051829
Mã NSX: AA1206FR-07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050801
Mã NSX: RT1206FRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051830
Mã NSX: AA1206FR-0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051831
Mã NSX: AA1206FR-0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050802
Mã NSX: RT1206FRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051832
Mã NSX: AA1206FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051833
Mã NSX: AA1206FR-0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050803
Mã NSX: RT1206FRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051834
Mã NSX: AA1206FR-0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051835
Mã NSX: AA1206FR-0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051836
Mã NSX: AA1206FR-07150KL

Số lượng / Giá