Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,521-4,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006332
Mã NSX: RT0402FRD0727KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006333
Mã NSX: RT0402FRD0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006334
Mã NSX: RT0402FRD072K2L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006335
Mã NSX: RT0402FRD072K67L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006336
Mã NSX: RT0402FRD072KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006337
Mã NSX: RT0402FRD0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006338
Mã NSX: RT0402FRD0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 32.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006339
Mã NSX: RT0402FRD0732R4L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006340
Mã NSX: RT0402FRD0733KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006341
Mã NSX: RT0402FRD0733RL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006342
Mã NSX: RT0402FRD0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006343
Mã NSX: RT0402FRD0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006344
Mã NSX: RT0402FRD073K01L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006345
Mã NSX: RT0402FRD0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006346
Mã NSX: RT0402FRD0747KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 487 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006347
Mã NSX: RT0402FRD07487RL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006348
Mã NSX: RT0402FRD0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006349
Mã NSX: RT0402FRD0749K9L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006350
Mã NSX: RT0402FRD074K02L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 4.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006351
Mã NSX: RT0402FRD074K32L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414