Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,501-45,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.24 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051932
Mã NSX: AA1206FR-071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051933
Mã NSX: AA1206FR-071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050849
Mã NSX: RT1206FRD07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051934
Mã NSX: AA1206FR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051935
Mã NSX: AA1206FR-071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050850
Mã NSX: RT1206FRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051936
Mã NSX: AA1206FR-071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051937
Mã NSX: AA1206FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050851
Mã NSX: RT1206FRD0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051938
Mã NSX: AA1206FR-071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051939
Mã NSX: AA1206FR-071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050852
Mã NSX: RT1206FRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051940
Mã NSX: AA1206FR-071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051941
Mã NSX: AA1206FR-071M54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050853
Mã NSX: RT1206FRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051942
Mã NSX: AA1206FR-071M58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051943
Mã NSX: AA1206FR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050854
Mã NSX: RT1206FRD0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051944
Mã NSX: AA1206FR-071M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051945
Mã NSX: AA1206FR-071M65L

Số lượng / Giá