Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,541-4,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006352
Mã NSX: RT0402FRD074K7L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 4.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006353
Mã NSX: RT0402FRD074K87L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006354
Mã NSX: RT0402FRD074K99L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006355
Mã NSX: RT0402FRD0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006356
Mã NSX: RT0402FRD0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006357
Mã NSX: RT0402FRD075K23L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006358
Mã NSX: RT0402FRD0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006359
Mã NSX: RT0402FRD0761K9L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 66.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006360
Mã NSX: RT0402FRD0766K5L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006361
Mã NSX: RT0402FRD0768KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006362
Mã NSX: RT0402FRD0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006363
Mã NSX: RT0402FRD076K04L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006364
Mã NSX: RT0402FRD076K98L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006365
Mã NSX: RT0402FRD0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006366
Mã NSX: RT0402FRD0775KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006367
Mã NSX: RT0402FRD0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006368
Mã NSX: RT0402FRD077K5L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006369
Mã NSX: RT0402FRD0780K6L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006370
Mã NSX: RT0402FRD07820RL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 82.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006371
Mã NSX: RT0402FRD0782K5L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414