Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,841-45,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.8 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050979
Mã NSX: AF1206JR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050980
Mã NSX: AF1206JR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050981
Mã NSX: AF1206JR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050982
Mã NSX: AF1206JR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050983
Mã NSX: AF1206JR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050984
Mã NSX: AF1206JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050985
Mã NSX: AF1206JR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050986
Mã NSX: AF1206JR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050987
Mã NSX: AF1206JR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050988
Mã NSX: AF1206JR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050989
Mã NSX: AF1206JR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050990
Mã NSX: AF1206JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050991
Mã NSX: AF1206JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050992
Mã NSX: AF1206JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050993
Mã NSX: AF1206JR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050994
Mã NSX: AF1206JR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050995
Mã NSX: AF1206JR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050996
Mã NSX: AF1206JR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050997
Mã NSX: AF1206JR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050998
Mã NSX: RT1206FRE075R1L

Số lượng / Giá