Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,081-46,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052207
Mã NSX: AA1206FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052208
Mã NSX: AA1206FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053154
Mã NSX: RT1206DRD07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052209
Mã NSX: AA1206FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052210
Mã NSX: AA1206FR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053155
Mã NSX: RT1206DRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052211
Mã NSX: AA1206FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052212
Mã NSX: AA1206FR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053156
Mã NSX: RT1206DRD0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052213
Mã NSX: AA1206FR-07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052214
Mã NSX: AA1206FR-0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052215
Mã NSX: AA1206FR-0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053157
Mã NSX: RT1206DRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052216
Mã NSX: AA1206FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052217
Mã NSX: AA1206FR-07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053158
Mã NSX: RT1206DRD07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052218
Mã NSX: AA1206FR-0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052219
Mã NSX: AA1206FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053159
Mã NSX: RT1206DRD07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052220
Mã NSX: AA1206FR-074K02L

Số lượng / Giá