Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,221-46,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053199
Mã NSX: RT1206DRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052302
Mã NSX: AA1206FR-07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052303
Mã NSX: AA1206FR-07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053200
Mã NSX: RT1206DRD07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052304
Mã NSX: AA1206FR-0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052305
Mã NSX: AA1206FR-0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053201
Mã NSX: RT1206DRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052306
Mã NSX: AA1206FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052307
Mã NSX: AA1206FR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053202
Mã NSX: RT1206DRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052308
Mã NSX: AA1206FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052309
Mã NSX: AA1206FR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053203
Mã NSX: RT1206DRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052310
Mã NSX: AA1206FR-07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052311
Mã NSX: AA1206FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053204
Mã NSX: RT1206DRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052312
Mã NSX: AA1206FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052313
Mã NSX: AA1206FR-0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053205
Mã NSX: RT1206DRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052314
Mã NSX: AA1206FR-07649KL

Số lượng / Giá