Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,381-46,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.66 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052410
Mã NSX: AA1206FR-078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053251
Mã NSX: RT1206DRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052411
Mã NSX: AA1206FR-078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052412
Mã NSX: AA1206FR-078M06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053252
Mã NSX: RT1206DRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052413
Mã NSX: AA1206FR-078M25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052414
Mã NSX: AA1206FR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052415
Mã NSX: AA1206FR-078M45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053253
Mã NSX: RT1206DRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052416
Mã NSX: AA1206FR-078M66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052417
Mã NSX: AA1206FR-078M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053254
Mã NSX: RT1206DRD07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052418
Mã NSX: AA1206FR-07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052419
Mã NSX: AA1206FR-07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052420
Mã NSX: AA1206FR-0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053255
Mã NSX: RT1206DRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052421
Mã NSX: AA1206FR-0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052422
Mã NSX: AA1206FR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053256
Mã NSX: RT1206DRD0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052423
Mã NSX: AA1206FR-07910RL

Số lượng / Giá