Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,461-46,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052465
Mã NSX: AA1206JR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053276
Mã NSX: RT1206DRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052466
Mã NSX: AA1206JR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052467
Mã NSX: AA1206JR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053277
Mã NSX: RT1206DRD0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052468
Mã NSX: AA1206JR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052469
Mã NSX: AA1206JR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053278
Mã NSX: RT1206DRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052470
Mã NSX: AA1206JR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052471
Mã NSX: AA1206JR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053279
Mã NSX: RT1206DRD07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052472
Mã NSX: AA1206JR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052473
Mã NSX: AA1206JR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053280
Mã NSX: RT1206DRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052474
Mã NSX: AA1206JR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052475
Mã NSX: AA1206JR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053281
Mã NSX: RT1206DRD0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052476
Mã NSX: AA1206JR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052477
Mã NSX: AA1206JR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053282
Mã NSX: RT1206DRD0757R6L

Số lượng / Giá