Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,501-46,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053289
Mã NSX: RT1206DRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052492
Mã NSX: AA1206JR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052493
Mã NSX: AA1206JR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053290
Mã NSX: RT1206DRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052494
Mã NSX: AA1206JR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052495
Mã NSX: AA1206JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053291
Mã NSX: RT1206DRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052496
Mã NSX: AA1206JR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052497
Mã NSX: AA1206JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053292
Mã NSX: RT1206DRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052498
Mã NSX: AA1206JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052499
Mã NSX: AA1206JR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053293
Mã NSX: RT1206DRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052500
Mã NSX: AA1206JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052501
Mã NSX: AA1206JR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053294
Mã NSX: RT1206DRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052502
Mã NSX: AA1206JR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052503
Mã NSX: AA1206JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053295
Mã NSX: RT1206DRD07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052504
Mã NSX: AA1206JR-0727KL

Số lượng / Giá