Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,521-46,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052505
Mã NSX: AA1206JR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053296
Mã NSX: RT1206DRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052506
Mã NSX: AA1206JR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052507
Mã NSX: AA1206JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053297
Mã NSX: RT1206DRD0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052508
Mã NSX: AA1206JR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052509
Mã NSX: AA1206JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053298
Mã NSX: RT1206DRD0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052510
Mã NSX: AA1206JR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052511
Mã NSX: AA1206JR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053299
Mã NSX: RT1206DRD07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052512
Mã NSX: AA1206JR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052513
Mã NSX: AA1206JR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053300
Mã NSX: RT1206DRD07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052514
Mã NSX: AA1206JR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052515
Mã NSX: AA1206JR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053301
Mã NSX: RT1206DRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052516
Mã NSX: AA1206JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052517
Mã NSX: AA1206JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053302
Mã NSX: RT1206DRD0761R9L

Số lượng / Giá