Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,541-46,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052518
Mã NSX: AA1206JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052519
Mã NSX: AA1206JR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053303
Mã NSX: RT1206DRD07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052520
Mã NSX: AA1206JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052521
Mã NSX: AA1206JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053304
Mã NSX: RT1206DRD07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052522
Mã NSX: AA1206JR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052523
Mã NSX: AA1206JR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053305
Mã NSX: RT1206DRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052524
Mã NSX: AA1206JR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052525
Mã NSX: AA1206JR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053306
Mã NSX: RT1206DRD0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052526
Mã NSX: AA1206JR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052527
Mã NSX: AA1206JR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053307
Mã NSX: RT1206DRD07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052528
Mã NSX: AA1206JR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052529
Mã NSX: AA1206JR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053308
Mã NSX: RT1206DRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052530
Mã NSX: AA1206JR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052531
Mã NSX: AA1206JR-073K6L

Số lượng / Giá