Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,801-46,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052667
Mã NSX: RT1206DRE071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053414
Mã NSX: RT1206FRE071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052668
Mã NSX: RT1206DRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053415
Mã NSX: RT1206FRE071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052669
Mã NSX: RT1206DRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053416
Mã NSX: RT1206FRE072R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052670
Mã NSX: RT1206DRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053417
Mã NSX: RT1206FRE072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052671
Mã NSX: RT1206DRE071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053418
Mã NSX: RT1206FRE073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052672
Mã NSX: RT1206DRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053419
Mã NSX: RT1206FRE071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053420
Mã NSX: RT1206FRE071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052673
Mã NSX: RT1206DRE071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053421
Mã NSX: RT1206FRE071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053422
Mã NSX: RT1206FRE071R96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052674
Mã NSX: RT1206DRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053423
Mã NSX: RT1206FRE072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053424
Mã NSX: RT1206FRE072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052675
Mã NSX: RT1206DRE0720R5L

Số lượng / Giá