Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,101-47,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053587
Mã NSX: AA1206FR-074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053588
Mã NSX: AA1206FR-074R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052794
Mã NSX: RT1206DRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053589
Mã NSX: AA1206FR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053590
Mã NSX: AA1206FR-074R42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052795
Mã NSX: RT1206DRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053591
Mã NSX: AA1206FR-074R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053592
Mã NSX: AA1206FR-074R64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052796
Mã NSX: RT1206DRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053593
Mã NSX: AA1206FR-074R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053594
Mã NSX: AA1206FR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052797
Mã NSX: RT1206DRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053595
Mã NSX: AA1206FR-074R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053596
Mã NSX: AA1206FR-074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052798
Mã NSX: RT1206DRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053597
Mã NSX: AA1206FR-075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053598
Mã NSX: AA1206FR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053599
Mã NSX: AA1206FR-075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052799
Mã NSX: RT1206DRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053600
Mã NSX: AA1206FR-075R36L

Số lượng / Giá