Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,261-47,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053685
Mã NSX: RT1206DRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052856
Mã NSX: RT1206DRE076R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053686
Mã NSX: RT1206DRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052857
Mã NSX: RT1206DRE077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053687
Mã NSX: RT1206DRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052858
Mã NSX: RT1206DRE078R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053688
Mã NSX: RT1206DRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 900 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052859
Mã NSX: RT1206DRE07900RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053689
Mã NSX: RT1206DRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052860
Mã NSX: RT1206DRE0790KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053690
Mã NSX: RT1206DRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052861
Mã NSX: RT1206DRE079KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053691
Mã NSX: RT1206DRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052862
Mã NSX: RT1206DRE079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053692
Mã NSX: RT1206DRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.42 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052863
Mã NSX: RT1206DRE071K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.45 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052864
Mã NSX: RT1206DRE071K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053693
Mã NSX: RT1206DRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.49 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052865
Mã NSX: RT1206DRE071K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.52 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052866
Mã NSX: RT1206DRE071K52L

Số lượng / Giá