Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,301-47,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 191 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053702
Mã NSX: RT1206DRE07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052879
Mã NSX: RT1206DRE072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052880
Mã NSX: RT1206DRE073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053703
Mã NSX: RT1206DRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052881
Mã NSX: RT1206DRE074R42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052882
Mã NSX: RT1206DRE074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053704
Mã NSX: RT1206DRE071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052883
Mã NSX: AA1206JR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053705
Mã NSX: RT1206DRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052884
Mã NSX: RT1206DRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053706
Mã NSX: RT1206DRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052885
Mã NSX: RT1206DRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053707
Mã NSX: RT1206DRE071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052886
Mã NSX: RT1206DRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053708
Mã NSX: RT1206DRE071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052887
Mã NSX: RT1206DRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053709
Mã NSX: RT1206DRE071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052888
Mã NSX: RT1206DRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053710
Mã NSX: RT1206DRE071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052889
Mã NSX: RT1206DRD07107RL

Số lượng / Giá