Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,541-47,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053821
Mã NSX: RT1206DRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053000
Mã NSX: RT1206DRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053822
Mã NSX: RT1206DRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053001
Mã NSX: RT1206DRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053823
Mã NSX: RT1206DRE07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053002
Mã NSX: RT1206DRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053824
Mã NSX: RT1206DRE07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053003
Mã NSX: RT1206DRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053825
Mã NSX: RT1206DRE0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053004
Mã NSX: RT1206DRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053826
Mã NSX: RT1206DRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053005
Mã NSX: RT1206DRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053827
Mã NSX: RT1206DRE07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053006
Mã NSX: RT1206DRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053828
Mã NSX: RT1206DRE07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053007
Mã NSX: RT1206DRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053829
Mã NSX: RT1206DRE0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053008
Mã NSX: RT1206DRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053830
Mã NSX: RT1206DRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053009
Mã NSX: RT1206DRD071K21L

Số lượng / Giá