Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,561-47,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053831
Mã NSX: RT1206DRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053010
Mã NSX: RT1206DRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053832
Mã NSX: RT1206DRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053011
Mã NSX: RT1206DRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053833
Mã NSX: RT1206DRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053012
Mã NSX: RT1206DRD071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053834
Mã NSX: RT1206DRE07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053013
Mã NSX: RT1206DRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053835
Mã NSX: RT1206DRE0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053014
Mã NSX: RT1206DRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053836
Mã NSX: RT1206DRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053015
Mã NSX: RT1206DRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053837
Mã NSX: RT1206DRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053016
Mã NSX: RT1206DRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053838
Mã NSX: RT1206DRE07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053017
Mã NSX: RT1206DRD071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053839
Mã NSX: RT1206DRE0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053018
Mã NSX: RT1206DRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053840
Mã NSX: RT1206DRE07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053019
Mã NSX: RT1206DRD071K54L

Số lượng / Giá