Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,661-47,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 887 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053881
Mã NSX: RT1206DRE07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053060
Mã NSX: RT1206DRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053882
Mã NSX: RT1206DRE0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053061
Mã NSX: RT1206DRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053883
Mã NSX: RT1206DRE078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053062
Mã NSX: RT1206DRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053884
Mã NSX: RT1206DRE07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053063
Mã NSX: RT1206DRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053885
Mã NSX: RT1206DRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053064
Mã NSX: RT1206DRD07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053886
Mã NSX: RT1206DRE07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053065
Mã NSX: RT1206DRD07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053887
Mã NSX: RT1206DRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053066
Mã NSX: RT1206DRD07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053888
Mã NSX: RT1206DRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053067
Mã NSX: RT1206DRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053889
Mã NSX: RT1206DRE07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053068
Mã NSX: RT1206DRD07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053890
Mã NSX: RT1206DRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053069
Mã NSX: RT1206DRD0724K3L

Số lượng / Giá