Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,681-47,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 93.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053891
Mã NSX: RT1206DRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053070
Mã NSX: RT1206DRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053892
Mã NSX: RT1206DRE0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053071
Mã NSX: RT1206DRD0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053893
Mã NSX: RT1206DRE07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053072
Mã NSX: RT1206DRD0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053894
Mã NSX: RT1206DRE07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053073
Mã NSX: RT1206DRD0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053895
Mã NSX: RT1206DRE0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053074
Mã NSX: RT1206DRD07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053896
Mã NSX: RT1206DRE079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053075
Mã NSX: RT1206DRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00053897
Mã NSX: PT1206JR-7W0R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053076
Mã NSX: RT1206DRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00053898
Mã NSX: PT1206JR-7W0R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053077
Mã NSX: RT1206DRD0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053899
Mã NSX: AT1206DRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053078
Mã NSX: RT1206DRD07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053900
Mã NSX: AT1206DRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053079
Mã NSX: RT1206DRD07261RL

Số lượng / Giá