Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,761-47,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053931
Mã NSX: AT1206DRE07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053110
Mã NSX: RT1206DRD072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053932
Mã NSX: AT1206DRE07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053111
Mã NSX: RT1206DRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053933
Mã NSX: AT1206DRE07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053112
Mã NSX: RT1206DRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053934
Mã NSX: AT1206DRE07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053113
Mã NSX: RT1206DRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053935
Mã NSX: AT1206DRE07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053114
Mã NSX: RT1206DRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053936
Mã NSX: AT1206DRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053115
Mã NSX: RT1206DRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053937
Mã NSX: AT1206DRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053116
Mã NSX: RT1206DRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053938
Mã NSX: AT1206DRE0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053117
Mã NSX: RT1206DRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053939
Mã NSX: AT1206DRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053118
Mã NSX: RT1206DRD072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053940
Mã NSX: AT1206DRE0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053119
Mã NSX: RT1206DRD072K87L

Số lượng / Giá