Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,781-47,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053941
Mã NSX: AT1206DRE0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053120
Mã NSX: RT1206DRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053942
Mã NSX: AT1206DRE0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053121
Mã NSX: RT1206DRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053943
Mã NSX: AT1206DRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053122
Mã NSX: RT1206DRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053944
Mã NSX: AT1206DRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053123
Mã NSX: RT1206DRD07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053945
Mã NSX: AT1206DRE07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053124
Mã NSX: RT1206DRD07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053946
Mã NSX: AT1206DRE07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053125
Mã NSX: RT1206DRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053947
Mã NSX: AT1206DRE07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053126
Mã NSX: RT1206DRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053948
Mã NSX: AT1206DRE07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053127
Mã NSX: RT1206DRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053949
Mã NSX: AT1206DRE0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053128
Mã NSX: RT1206DRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053950
Mã NSX: AT1206DRE0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053129
Mã NSX: RT1206DRD0730K1L

Số lượng / Giá