Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,981-48,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 280 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054119
Mã NSX: AT1206DRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054120
Mã NSX: AT1206DRE07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054121
Mã NSX: AT1206DRE07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054122
Mã NSX: AT1206DRE07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054123
Mã NSX: AT1206DRE0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054124
Mã NSX: AT1206DRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054125
Mã NSX: AT1206DRE0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054126
Mã NSX: AT1206DRE0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054127
Mã NSX: AT1206DRE07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054128
Mã NSX: AT1206DRE07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054129
Mã NSX: AT1206DRE0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054130
Mã NSX: AT1206DRE0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054131
Mã NSX: AT1206DRE072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054132
Mã NSX: AT1206DRE072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054133
Mã NSX: AT1206DRE072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054134
Mã NSX: AT1206DRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054135
Mã NSX: AT1206DRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054136
Mã NSX: AT1206DRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054137
Mã NSX: AT1206DRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054138
Mã NSX: AT1206DRE072K37L

Số lượng / Giá