Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,041-48,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054162
Mã NSX: AT1206DRE0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055159
Mã NSX: RT1206CRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054163
Mã NSX: AT1206DRE0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055160
Mã NSX: RT1206CRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054164
Mã NSX: AT1206DRE07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055161
Mã NSX: RT1206CRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054165
Mã NSX: AT1206DRE07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055162
Mã NSX: RT1206CRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054166
Mã NSX: AT1206DRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055163
Mã NSX: RT1206CRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054167
Mã NSX: AT1206DRE0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055164
Mã NSX: RT1206CRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054168
Mã NSX: AT1206DRE07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055165
Mã NSX: RT1206CRD07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054169
Mã NSX: AT1206DRE07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055166
Mã NSX: RT1206CRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054170
Mã NSX: AT1206DRE0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055167
Mã NSX: RT1206CRD0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054171
Mã NSX: AT1206DRE0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055168
Mã NSX: RT1206CRD07536KL

Số lượng / Giá