Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,201-48,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054242
Mã NSX: AT1206DRE07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055239
Mã NSX: RT1206BRD07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054243
Mã NSX: AT1206DRE07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055240
Mã NSX: RT1206BRD0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054244
Mã NSX: AT1206DRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055241
Mã NSX: RT1206BRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054245
Mã NSX: AT1206DRE0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055242
Mã NSX: RT1206BRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054246
Mã NSX: AT1206DRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055243
Mã NSX: RT1206BRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054247
Mã NSX: AT1206DRE0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055244
Mã NSX: RT1206BRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054248
Mã NSX: AT1206DRE0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055245
Mã NSX: RT1206BRD07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054249
Mã NSX: AT1206DRE07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055246
Mã NSX: RT1206BRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054250
Mã NSX: AT1206DRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055247
Mã NSX: RT1206BRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054251
Mã NSX: AT1206DRE0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055248
Mã NSX: RT1206BRD07576KL

Số lượng / Giá