Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,281-48,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.42 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054282
Mã NSX: AT1206DRE074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055279
Mã NSX: RT1206CRD071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054283
Mã NSX: AT1206DRE074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055280
Mã NSX: RT1206CRD071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054284
Mã NSX: AT1206DRE074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055281
Mã NSX: RT1206CRD071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054285
Mã NSX: AT1206DRE074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055282
Mã NSX: RT1206CRD071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054286
Mã NSX: AT1206DRE074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055283
Mã NSX: RT1206CRD071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054287
Mã NSX: AT1206DRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055284
Mã NSX: RT1206CRD071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054288
Mã NSX: AT1206DRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055285
Mã NSX: RT1206CRD071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054289
Mã NSX: AT1206DRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055286
Mã NSX: RT1206CRD071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054290
Mã NSX: AT1206DRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055287
Mã NSX: RT1206CRD071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054291
Mã NSX: AT1206DRE07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055288
Mã NSX: RT1206CRD071M2L

Số lượng / Giá