Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,301-48,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 511 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054292
Mã NSX: AT1206DRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055289
Mã NSX: RT1206CRD071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054293
Mã NSX: AT1206DRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055290
Mã NSX: RT1206CRD071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054294
Mã NSX: AT1206DRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055291
Mã NSX: RT1206CRD071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054295
Mã NSX: AT1206DRE0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055292
Mã NSX: RT1206CRD071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054296
Mã NSX: AT1206DRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055293
Mã NSX: RT1206CRD071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054297
Mã NSX: AT1206DRE07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055294
Mã NSX: RT1206CRD071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054298
Mã NSX: AT1206DRE07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055295
Mã NSX: RT1206CRD071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054299
Mã NSX: AT1206DRE0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055296
Mã NSX: RT1206BRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054300
Mã NSX: AT1206DRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055297
Mã NSX: RT1206BRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054301
Mã NSX: AT1206DRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055298
Mã NSX: RT1206BRD07107KL

Số lượng / Giá