Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,461-48,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054372
Mã NSX: AT1206DRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055369
Mã NSX: RT1206BRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054373
Mã NSX: AT1206DRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055370
Mã NSX: RT1206BRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054374
Mã NSX: AT1206DRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055371
Mã NSX: RT1206BRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054375
Mã NSX: AT1206DRE076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055372
Mã NSX: RT1206BRD071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054376
Mã NSX: AT1206DRE076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055373
Mã NSX: RT1206BRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054377
Mã NSX: AT1206DRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055374
Mã NSX: RT1206BRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054378
Mã NSX: AT1206DRE076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055375
Mã NSX: RT1206BRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054379
Mã NSX: AT1206DRE07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055376
Mã NSX: RT1206BRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054380
Mã NSX: AT1206DRE07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055377
Mã NSX: RT1206BRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054381
Mã NSX: AT1206DRE0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055378
Mã NSX: RT1206BRD071K58L

Số lượng / Giá