Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,481-48,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 71.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054382
Mã NSX: AT1206DRE0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055379
Mã NSX: RT1206BRD071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054383
Mã NSX: AT1206DRE07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055380
Mã NSX: RT1206BRD071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054384
Mã NSX: AT1206DRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055381
Mã NSX: RT1206BRD071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054385
Mã NSX: AT1206DRE0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055382
Mã NSX: RT1206BRD071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054386
Mã NSX: AT1206DRE0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055383
Mã NSX: RT1206BRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054387
Mã NSX: AT1206DRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055384
Mã NSX: RT1206BRD071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054388
Mã NSX: AT1206DRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055385
Mã NSX: RT1206BRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054389
Mã NSX: AT1206DRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055386
Mã NSX: RT1206BRD07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054390
Mã NSX: AT1206DRE0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055387
Mã NSX: RT1206BRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054391
Mã NSX: AT1206DRE07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055388
Mã NSX: RT1206BRD07215KL

Số lượng / Giá