Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,841-4,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006652
Mã NSX: AT0402DRE0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006653
Mã NSX: AT0402DRE0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 17.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006654
Mã NSX: AT0402DRE0717R4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006655
Mã NSX: AT0402DRE0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006656
Mã NSX: AT0402DRE07180RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006657
Mã NSX: AT0402DRE07182RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006658
Mã NSX: AT0402DRE07187RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006659
Mã NSX: AT0402DRE0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006660
Mã NSX: AT0402DRE0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006661
Mã NSX: AT0402DRE0718KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 18.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006662
Mã NSX: AT0402DRE0718R2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 18.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006663
Mã NSX: AT0402DRE0718R7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006664
Mã NSX: AT0402DRE0718RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 191 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006665
Mã NSX: AT0402DRE07191RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 196 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006666
Mã NSX: AT0402DRE07196RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006667
Mã NSX: AT0402DRE0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006668
Mã NSX: AT0402DRE0719K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 19.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006669
Mã NSX: AT0402DRE0719R1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 19.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006670
Mã NSX: AT0402DRE0719R6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006671
Mã NSX: AT0402DRE071K02L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514