Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,581-48,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.66 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054432
Mã NSX: AT1206DRE078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055429
Mã NSX: RT1206BRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054433
Mã NSX: AT1206DRE078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055430
Mã NSX: RT1206BRD072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054434
Mã NSX: AT1206DRE07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055431
Mã NSX: RT1206BRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054435
Mã NSX: AT1206DRE07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055432
Mã NSX: RT1206BRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054436
Mã NSX: AT1206DRE0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055433
Mã NSX: RT1206BRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054437
Mã NSX: AT1206DRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055434
Mã NSX: RT1206BRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054438
Mã NSX: AT1206DRE07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055435
Mã NSX: RT1206BRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054439
Mã NSX: AT1206DRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055436
Mã NSX: RT1206BRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054440
Mã NSX: AT1206DRE0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055437
Mã NSX: RT1206BRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054441
Mã NSX: AT1206DRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055438
Mã NSX: RT1206BRD072K94L

Số lượng / Giá