Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,861-4,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006672
Mã NSX: AT0402DRE071K05L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006673
Mã NSX: AT0402DRE071K07L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.13 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006674
Mã NSX: AT0402DRE071K13L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006675
Mã NSX: AT0402DRE071K15L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.18 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006676
Mã NSX: AT0402DRE071K18L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006677
Mã NSX: AT0402DRE071K1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006678
Mã NSX: AT0402DRE071K21L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006679
Mã NSX: AT0402DRE071K24L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.27 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006680
Mã NSX: AT0402DRE071K27L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006681
Mã NSX: AT0402DRE071K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.33 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006682
Mã NSX: AT0402DRE071K33L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006683
Mã NSX: AT0402DRE071K37L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006684
Mã NSX: AT0402DRE071K3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.43 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006685
Mã NSX: AT0402DRE071K43L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.47 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006686
Mã NSX: AT0402DRE071K47L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006687
Mã NSX: AT0402DRE071K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006688
Mã NSX: AT0402DRE071K54L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.58 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006689
Mã NSX: AT0402DRE071K58L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006690
Mã NSX: AT0402DRE071K5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.62 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006691
Mã NSX: AT0402DRE071K62L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514