Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,881-4,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.65 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006692
Mã NSX: AT0402DRE071K65L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.69 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006693
Mã NSX: AT0402DRE071K69L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006694
Mã NSX: AT0402DRE071K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.82 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006695
Mã NSX: AT0402DRE071K82L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006696
Mã NSX: AT0402DRE071K87L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 1.96 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006697
Mã NSX: AT0402DRE071K96L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006698
Mã NSX: AT0402DRE07200RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 205 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006699
Mã NSX: AT0402DRE07205RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 20.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006700
Mã NSX: AT0402DRE0720K5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 20.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006701
Mã NSX: AT0402DRE0720R5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006702
Mã NSX: AT0402DRE0720RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 210 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006703
Mã NSX: AT0402DRE07210RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 215 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006704
Mã NSX: AT0402DRE07215RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006705
Mã NSX: AT0402DRE0721K5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006706
Mã NSX: AT0402DRE0721KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 21.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006707
Mã NSX: AT0402DRE0721R5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 21 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006708
Mã NSX: AT0402DRE0721RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006709
Mã NSX: AT0402DRE07220RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006710
Mã NSX: AT0402DRE07221RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 226 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006711
Mã NSX: AT0402DRE07226RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514