Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,001-49,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 437 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055635
Mã NSX: RT1206BRD07437RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054646
Mã NSX: RT1206CRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055636
Mã NSX: RT1206BRD0743K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054647
Mã NSX: RT1206CRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055637
Mã NSX: RT1206BRD0750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054648
Mã NSX: RT1206CRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055638
Mã NSX: RT1206BRD0761K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054649
Mã NSX: RT1206CRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 626 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055639
Mã NSX: RT1206BRD07626RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054650
Mã NSX: RT1206CRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055640
Mã NSX: RT1206BRD0769RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054651
Mã NSX: RT1206CRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 741 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055641
Mã NSX: RT1206BRD07741RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054652
Mã NSX: RT1206CRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055642
Mã NSX: RT1206BRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054653
Mã NSX: RT1206CRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.96 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055643
Mã NSX: RT1206BRD077K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054654
Mã NSX: RT1206CRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 816 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055644
Mã NSX: RT1206BRD07816RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054655
Mã NSX: RT1206CRE07165KL

Số lượng / Giá