Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,101-49,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055691
Mã NSX: PE1206FRF070R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054690
Mã NSX: RT1206CRE0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055692
Mã NSX: PE1206FRF070R007L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054691
Mã NSX: RT1206CRE0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055693
Mã NSX: PE1206FRF070R008L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054692
Mã NSX: RT1206CRE071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055694
Mã NSX: PE1206FRF070R009L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054693
Mã NSX: RT1206CRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055695
Mã NSX: PE1206FRF070R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054694
Mã NSX: RT1206CRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055696
Mã NSX: PE1206FRF070R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054695
Mã NSX: RT1206CRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055697
Mã NSX: PE1206FRF070R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054696
Mã NSX: RT1206CRE071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055698
Mã NSX: PE1206FRF070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054697
Mã NSX: RT1206CRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055699
Mã NSX: PE1206FRF070R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054698
Mã NSX: RT1206CRE071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055700
Mã NSX: PE1206FRF070R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054699
Mã NSX: RT1206CRE071K27L

Số lượng / Giá