Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,121-49,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055701
Mã NSX: PE1206FRF070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054700
Mã NSX: RT1206CRE071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055702
Mã NSX: PE1206FRF070R051L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054701
Mã NSX: RT1206CRE071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055703
Mã NSX: PE1206FRF070R056L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054702
Mã NSX: RT1206CRE071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055704
Mã NSX: PE1206FRF070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054703
Mã NSX: RT1206CRE071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055705
Mã NSX: PE1206FRF070R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054704
Mã NSX: RT1206CRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055706
Mã NSX: PE1206FRF070R075L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054705
Mã NSX: RT1206CRE071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 70 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055707
Mã NSX: PE1206FRF070R07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054706
Mã NSX: RT1206CRE071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055708
Mã NSX: PE1206FRF070R08L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054707
Mã NSX: RT1206CRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055709
Mã NSX: PE1206FRF070R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054708
Mã NSX: RT1206CRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055710
Mã NSX: PE1206FRF070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054709
Mã NSX: RT1206CRE071K62L

Số lượng / Giá