Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,141-49,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 180 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055711
Mã NSX: PE1206FRF070R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054710
Mã NSX: RT1206CRE071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055712
Mã NSX: PE1206FRF070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054711
Mã NSX: RT1206CRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055713
Mã NSX: PE1206FRF070R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054712
Mã NSX: RT1206CRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055714
Mã NSX: PE1206FRF070R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054713
Mã NSX: RT1206CRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055715
Mã NSX: PE1206FRF070R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054714
Mã NSX: RT1206CRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055716
Mã NSX: PE1206FRF070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054715
Mã NSX: RT1206CRE071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055717
Mã NSX: PE1206FRF070R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054716
Mã NSX: RT1206CRE071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055718
Mã NSX: PE1206FRF070R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054717
Mã NSX: RT1206CRE071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055719
Mã NSX: PE1206FRM070R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054718
Mã NSX: RT1206CRE071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055720
Mã NSX: PE1206FRM070R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054719
Mã NSX: RT1206CRE07200KL

Số lượng / Giá