Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,181-49,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 56 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055731
Mã NSX: PE1206FRM070R056L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054730
Mã NSX: RT1206CRE0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055732
Mã NSX: PE1206FRM070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054731
Mã NSX: RT1206CRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055733
Mã NSX: PE1206JRF070R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054732
Mã NSX: RT1206CRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055734
Mã NSX: PE1206JRF070R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054733
Mã NSX: RT1206CRE07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055735
Mã NSX: PE1206JRF070R007L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054734
Mã NSX: RT1206CRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055736
Mã NSX: PE1206JRF070R008L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054735
Mã NSX: RT1206CRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055737
Mã NSX: PE1206JRF070R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054736
Mã NSX: RT1206CRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055738
Mã NSX: PE1206JRF070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054737
Mã NSX: RT1206CRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055739
Mã NSX: PE1206JRF070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054738
Mã NSX: RT1206CRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055740
Mã NSX: PE1206JRF070R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054739
Mã NSX: RT1206CRE0722R6L

Số lượng / Giá