Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,341-49,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055811
Mã NSX: RT1206BRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054810
Mã NSX: RT1206CRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055812
Mã NSX: RT1206BRE071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054811
Mã NSX: RT1206CRE0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055813
Mã NSX: RT1206BRE071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054812
Mã NSX: RT1206CRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055814
Mã NSX: RT1206BRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054813
Mã NSX: RT1206CRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055815
Mã NSX: RT1206BRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054814
Mã NSX: RT1206CRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055816
Mã NSX: RT1206BRE071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054815
Mã NSX: RT1206CRE0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055817
Mã NSX: RT1206BRE071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054816
Mã NSX: RT1206CRE0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055818
Mã NSX: RT1206BRE071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054817
Mã NSX: RT1206CRE07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055819
Mã NSX: RT1206BRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054818
Mã NSX: RT1206CRE07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055820
Mã NSX: RT1206BRE071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054819
Mã NSX: RT1206CRE0731K6L

Số lượng / Giá