Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,921-4,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 255 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006732
Mã NSX: AT0402DRE07255RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 25.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006733
Mã NSX: AT0402DRE0725K5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 25.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006734
Mã NSX: AT0402DRE0725R5L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 261 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006735
Mã NSX: AT0402DRE07261RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006736
Mã NSX: AT0402DRE07267RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006737
Mã NSX: AT0402DRE0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006738
Mã NSX: AT0402DRE0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 26.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006739
Mã NSX: AT0402DRE0726R1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006740
Mã NSX: AT0402DRE0726R7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006741
Mã NSX: AT0402DRE07270RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006742
Mã NSX: AT0402DRE07274RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006743
Mã NSX: AT0402DRE0727K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006744
Mã NSX: AT0402DRE0727KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 27.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006745
Mã NSX: AT0402DRE0727R4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006746
Mã NSX: AT0402DRE0727RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006747
Mã NSX: AT0402DRE07280RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006748
Mã NSX: AT0402DRE07287RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 28.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006749
Mã NSX: AT0402DRE0728K7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 28 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006750
Mã NSX: AT0402DRE0728KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 28.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006751
Mã NSX: AT0402DRE0728R7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514