Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,381-49,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055831
Mã NSX: RT1206BRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054830
Mã NSX: RT1206CRE0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055832
Mã NSX: RT1206BRE07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054831
Mã NSX: RT1206CRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055833
Mã NSX: RT1206BRE07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054832
Mã NSX: RT1206CRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055834
Mã NSX: RT1206BRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054833
Mã NSX: RT1206CRE07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055835
Mã NSX: RT1206BRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054834
Mã NSX: RT1206CRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055836
Mã NSX: RT1206BRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054835
Mã NSX: RT1206CRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055837
Mã NSX: RT1206BRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054836
Mã NSX: RT1206CRE0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055838
Mã NSX: RT1206BRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054837
Mã NSX: RT1206CRE0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055839
Mã NSX: RT1206BRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054838
Mã NSX: RT1206CRE0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055840
Mã NSX: RT1206BRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054839
Mã NSX: RT1206CRE0734RL

Số lượng / Giá